-
ראה דף עסק
נושאים: 93
תגובות: 5

אמרו חכמינו ז"ל (פסחים מט.) תנו רבנן לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם שאם מת או גולה מובטח לו שבניו תלמידי חכמים. ויש לומר הטעם, דאף שמת ילמדו נכדיו תורה מאמם שהיא בת תלמיד חכם, כדכתיב (משלי א' ח') ואל תטוש תורת אמך.

הדביקות בה' מתבטא גם אם מוכן להשיא בתו לתלמיד חכם

איתא במדרש (במדבר רבה פכ"ב ס"א) על הכתוב (עקב י' כ') אותו תעבוד ובו תדבק, וכי יכול אדם לידבק בשכינה, אלא כל המשיא בתו לתלמיד שקורא ושונה ועושה פרקמטיא ומהנהו מנכסיו זהו שנאמר עליו ובו תדבק. דקדקו לומר ל"תלמיד שקורא ושונה" לומר דעדיין אינו בגדר תלמיד חכם שהוא רך בשנים. אלא שמכיון שהוא קורא ושונה ועושה פרקמטיא באופן שיוכל ללמוד ולהתפרנס, מובטח שבסופו יהא תלמיד חכם.

והנה חזינן דדביקות בה' לא מהני על ידי תורה ותפלה גרידא, כי עיקר הנסיון הוא אם הוא מוכן ליתן בתו לתלמיד חכם ולהנהו מנכסיו זהו דביקות בהשי"ת דהיינו דביקות בתלמיד חכם.

 

הוסף תגובה
כמה זה 2 ועוד 1?
ראה 0 תגובות