צפיות במאמרי הפורום - 478657
אמהות והורות ברכות ואיחולים המדריך למדיניות העולם ומזרח התיכון הנושא השבועי בקריקטורה הסטוריה מוזיקה והופעות - זמרים מסירה של כבוד - בגדים מראות קודש - תורה ויהדות מתכונים נדלן נטוורקינג סיקורים עזרה והתנדבות עיצוב ואופנה עסקים וכלכלה פטנטים צריכים משהו?!? קורסים ומדריכים קטלוגים תרבות
נישואין >> בת תלמיד חכם
-
ראה דף עסק
נושאים: 263
תגובות: 708
לייקים: 535
ענין המשיא בתו לתלמיד חכם
2017-07-07 -
0
210

שדימוהו דוקא לענבי הגפן בענבי הגפן

בגמרא פסחים (מט.), ת״ר לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם, וישיא בתו לתלמיד חכם, משל לענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל. וצריך ביאור אמאי דימו דוקא לענבי הגפן בענבי הגפן ולא לשאר פירות. גם צריך ביאור לשון דבר נאה ומתקבל.

ונראה לפרש, דהנה באיסור כלאים מצינו כמה מדרגות, כלאי זרעים אינם אסורים אלא בארץ ישראל אבל בחוץ לארץ מותרים (רמב״ם פ"א מכלאים ה״ג), וכלאי אילנות אסורים אף בחוץ לארץ (רמב״ם שם ה״ה), ומכל מקום אם הרכיב אחד מהם הרי זה מותר באכילה שלא נאסר אלא זריעתן בלבד (רמב״ם שם ה״ז). אבל כלאי הכרם אסור בהנאה ושורפין אותו (רמב״ם שם פ"ה ה"ז). ומבואר מזה, כי טבע הכרם אשר בשום אופן אינו רוצה להזדווג אלא במינו בלבד, ואם הרכיבוהו מין בשאינו מינו, לא זה בלבד שהוא לוקה אלא אף בדיעבד נאסר הכלאים בהנאה ואסור לקיימו, ואינו דומה לשאר פירות כלאים אשר בדיעבד מותר לקיימם – ועיין ספר החינוך (מצוה רמ״ד) טעם איסור הרכבה כי על ידי תערובת שני מינים יחסר שלמותן עיי״ש –  ואיתא בזוה״ק (ויחי רלט:) אמאי אתקריאת ישראל גפן, מה גפן לא מקבלא עלה נטיעה אחרא, הכי נמי כנסת ישראל לא מקבלו עלה אלא לקוב״ה עיי״ש. ומבואר דגפן אינו מקבל הרכבה ממין אחר. לכן כאשר חכמינו ז״ל רצו להדגיש את גודל החשיבות והחיוב שתלמיד חכם יהא נושא דוקא בת תלמיד חכם, וכן שבת תלמיד חכם תהא נישאת דוקא לתלמיד חכם, אמרו שהוא דומה לענבי הגפן בענבי הגפן, שכמו שהגפן אינו מקבל הרכבה ממין אחר כמו כן אי אפשר לזווג תלמיד חכם אלא בבת תלמיד חכם.

וזה הוי דבר נאה ומתקבל שיש לו קיום, אבל זולת זה אינו מתקבל דהיינו שאין לו קיום, דכמו שענבי הגפן במין אחר אינו נקלט ואינו מתקבל, כמו כן תלמיד חכם אינו מתקבל ונקלט אלא כשנושא בת תלמיד חכם, וזהו כונת אמרם דבר נאה ומתקבל, שקליטתו קיימת לבנין עדי עד.

גם יש לפרש על פי המדרש (שמות רבה פמ״ד ס"א), למה נמשלו ישראל לגפן מה גפן היא חיה ונשענת על עצים מתים, כך ישראל הם חיים וקיימים ונשענים על המתים אלו האבות. ומזה חזינן שבזיווג צריכים לראות את יחוס האבות דהא החיים נשענים על האבות. ועל כן אמרו חכמינו ז״ל דתלמיד חכם הנושא בת תלמיד חכם דומה לענבי הגפן בענבי הגפן, שלא יחשוב דהואיל והוא תלמיד חכם ונמצא שיש לו יחוס עצמו וא״כ אין לו צורך ביחוס וזכות אבות, ולכן השמיענו דגם תלמיד חכם צריך לישא דוקא בת תלמיד חכם שיש לה יחוס אב, וכן התלמיד חכם עצמו לא סגי במעלת עצמו אלא צריך שיהא לו יחוס אבות, דומיא דגפן שהחיים נסמכים על האבות.

לייק

פוסטים נוספים באותו נושא

איתא בשבת (כג:) – על פי גירסת הגר"א ז"ל – אמר רבא דרחים רבנן הוו ליה בנין ...
נישואין - בת תלמיד חכם
2017-07-07
0
928
בגמרא שבת (כג:) דרחים רבנן הוו ליה בנין רבנן, דמוקיר רבנן הוו ליה חתנוותא רבנן. וכת...
נישואין - בת תלמיד חכם
2017-07-07
0
222
אמרו חכמינו ז״ל (ביצה טו:) הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר, שנאמר (תהלים צ"ג ד'...
נישואין - בת תלמיד חכם
2017-07-07
0
198
כתיב (תרומה כ"ה י') ועשו ארון עצי שטים וגו׳ וצפית אותו זהב טהור מבית ומחוץ תצפ...
נישואין - בת תלמיד חכם
2017-07-07
0
195
כתיב (שמות ב' כ"א) ויואל משה לשבת את האיש ויתן את צפורה בתו למשה. טעם שכפל לומר ...
נישואין - בת תלמיד חכם
2017-07-07
0
195
כתיב (נצבים ל' כ') לאהבה את ה' אלקיך לשמוע בקולו ולדבקה בו. אמרו חז"ל (כתובו...
נישואין - בת תלמיד חכם
2017-07-07
0
202
איתא בפסחים (מט.) ת"ר לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם וכו'. בזה י...
נישואין - בת תלמיד חכם
2017-07-07
0
199
אמרו חכמינו ז"ל (פסחים מט.) תנו רבנן לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד ח...
נישואין - בת תלמיד חכם
2017-07-07
0
226
שדימוהו דוקא לענבי הגפן בענבי הגפן בגמרא פסחים (מט.), ת״ר לעולם ימכור אדם כל ...
נישואין - בת תלמיד חכם
2017-07-07
0
210